ประวัติโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา)

โรงเรียนวัดบางลี่ ฯ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2482 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดบางลี่เจริญธรรมเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราว ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบล โคกหม้อ วัดบางลี่ ” ในปี พ.ศ. 2484 พระอธิการแดง อินทรสโร เจ้าอาวาสวัดบางลี่ ฯ ได้ร่วมกับคณะกรรมการวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนอินทรสรประชานุกูล “ โดยทำพิธีเปิดป้ายและมอบให้กับทางราชการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน จนกระทั่งอาคารชำรุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน ไม่สามารถทำการทำนุบำรุงได้ โรงเรียนจึงย้ายมาใช้ศาลาการเปรียญอีกครั้งหนึ่ง
ต่อมาปี พ.ศ. 2496 พระครูรัตนกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดบางลี่ ฯ องค์ต่อมา ได้ทำการสร้างอาคารเรียนทดแทนหลังเก่า โดยใช้งบประมาณจากการทอดกฐิน ผ้าป่าของวัด เป็นอาคารแบบ ป. 1 ก. จำนวน 4 ห้องเรียน สิ้นงบประมาณ 140,000 บาท ทำการเปิดป้ายและมอบให้กับทางราชการใช้เป็นสถานที่เรียนสืบมา ชื่อว่า “ อาคารสหราษฎร์วิทยาทาน “

พ.ศ. 2516 พระครูรัตนกิจโกศล ได้จัดหาเงินสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 2 ห้อง เป็นเงิน 120,000 บาท จำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2517 ได้เปิดเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 7) เจ้าอาวาสได้ติดต่อกับหม่อมประพันธ์ วุฒิชัย ณ อยุธยา ให้ช่วยสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง 1,200,000 บาท และเพื่อเป็นอนุสรณ์กับผู้บริจาค คณะกรรมการโรงเรียน มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) ทำการเปิดป้ายเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2517 โดยนายจำนงค์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดป้ายและรับมอบอาคาร

ต่อมา พ.ศ. 2527 นักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาคารเรียนไม่พอกับจำนวนนักเรียน ทางราชการและเจ้าอาวาสัดบางลี่ ฯ จึงร่วมสมทบสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นแบบ สปช. 105/26 จำนวน 6 ห้องเรียน ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม การเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ ในปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนนำร่อง “ โครงการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี “ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็น 1 ใน 5 โรงเรียนของจังหวัดราชบุรี ตามคำสั่งที่ 911/2544 ลงวันที่ 5 เมษายน 2544

ปัจจุบันโรงเรียนวัดบางลี่ ฯ มีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ดังนี้
1. อาคารเรียนจำนวน 3 หลัง 22 ห้องเรียน
2. อาคารประกอบ(โรงอาหาร) แบบกรมสามัญศึกษา 312/120 จำนวน 1 หลัง
3. ส้วมแบบกรมสามัญศึกษา 2 หลังจำนวน 14 ที่
4. ส้วมแบบ สปช. จำนวน 2 หลังจำนวน 10 ที่
5. อาคารห้องสมุด(วัดสร้างให้) ขนาด 14 x 16 เมตร ใช้งบประมาณ 301,000 บาท
6. สนามฟุตบอล แบบ ฟ. 1 สร้างเงินประมาณ 100,000 บาท จำนวน 1 สนามปัจจุบันโรงเรียนวัดบางลี่ ฯ เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษารุ่นแรกของจังหวัดราชบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2539 มีเขตบริการจำนวน 5 หมู่บ้านในปีการศึกษา 2546

โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2546 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจ ให้กับบุคลากร และประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนเป็นที่สุด นั่นหมายความถึงโรงเรียนของเรามีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนทั่ว ๆ ไป ซึ่งสามารถแยกออกเป็นระดับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ด้านอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมทั่วไป ดังคำกล่าวที่ว่า “ ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: